Potres info

Potres info stranica

Na ovom mjestu objedinili smo sve relevantne informacije i poveznice vezano uz aktivnosti nakon potresa u Zagrebu, a koji se dogodio 22.3.2020. Ako imate dodatnih informacija za koje mislite da bi ih bilo korisno uključiti na ovoj stranici, javite nam na .

Ako su vam potrebne neke dodatne ili specifične informacije od službi, pošaljite nam upit na gore navedenu email adresu i mi ćemo ih službeno kontaktirati za odgovor.

Grad Zagreb postavio je svoju stranicu sa dodatnim informacijama vezanim uz potres i njegove posljedice.

Korisni kontakti

Policijska uprava zagrebačka

Javna vatrogasna postrojba grada Zagreb

193 – besplatni telefon za za dojavu o požaru, eksploziji, incidentu i dr.
tel: 01/4896-100 – centrala za lokaciju Savska cesta 1/3
tel: 01/4896-119 – operativno dežurstvo (0-24h) – centar veze
e-mail:
web: vatrogasci.zagreb.hr

Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
tel: 01/5508420
fax: 01/5508424
Web imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture

Min. kulture - konzervatorski odjel Zagreb

Društvo Arhitekata Zagreba

Zagrebački holding, GSKG

Gradska plinara Zagreb

Zagrebački holding podružnica Čistoća

Dimnjačarska obrtnička zadruga

Grad Zagreb, odjel komunalnog redarstva

Podružnica Gradska groblja

Crveni križ

U ovim ekonomski nesigurnim vremenima ovdje navedene tvrtke izašle su u susret građanima, pogođenima pandemijom Covid 19 i potresom, te su umanjile cijenu ili u potpunosti ukinule naplatu svojih usluga. Zahvaljujemo im se ovim putem!

Svim korisnicima vodnih usluga (kategorije „kućanstvo“ i „ostali korisnici“) na opskrbnom području Grada Zagreba, kojima su zbog potresa zgrade/kuće proglašene neuporabljive, privremeno će se obustaviti slanje računa i naplata vodnih usluga, do stavljanja objekta u funkciju odnosno poduzimanja radnji za nastavak isporuke vodnih usluga. Ova mjera primjenjuje se od dana kada Gradski ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, dostavi javnom isporučitelju vodnih usluga Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., adrese objekta i popis vlasnika/stanara objekata koji su proglašeni neuporabljivim. Tim korisnicima neće se naplaćivati cijena vodnih usluga, uključujući fiksni dio cijene, za razdoblje nakon potresa, sve do dana stavljanja objekta u funkciju i nastavak isporuke vodnih usluga.

Objekti koji imaju CRVENU OZNAKU trenutno su oslobođeni plaćanja računa GPZ-Opskrbe i svi takvi potrošači su označeni.

Obzirom na nastalu materijalnu štetu podružnica Čistoća, bez naknade postavlja sanduke isključivo za šutu u koju građani pogođeni potresom mogu istu odlagati. Također, naši sugrađani koji su nastradali u potresu mogu odvoz glomaznog otpada (dakle namještaja i slično što im je uništeno) direktno dogovarati s djelatnicima Čistoće pozivom na broj telefona 01/6187-046 ili 01/6146-477, od 7 do 20 sati radi dogovora termina odvoza ili putem elektroničke pošte na adresu , također bez naknade.

Građani koji imaju potvrdu od nadležnog gradskog ureda da su njihovi objekti oštećeni u potresu te imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja i dalje imaju pravo besplatno parkirati u bilo kojoj od sljedećih javnih garaža: Tuškanac, Langov trg, Petrinjska, Gorica i u javnim garažama u Novom Jelkovcu. Navedenu potvrdu korisnici trebaju predočiti kontroloru pri ulasku u garažu.

Još uvijek je besplatno parkiranje na javnim gradskim površinama na području gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete.

Za građane koji su kao obveznici plaćanja pristojbe u crveno označenim nekretninama, odnosno privremeno neupotrebljivima, potrebno je dostaviti dokument statičara o potvrdi istoga, te je uz to moguće napraviti privremenu obustavu plaćanja pristojbe dok obveznici ponovno ne budu mogli ući u svoje nekretnine. Potrebno je uz dokument statičara dostaviti puno ime i prezime na koga se vodi plaćanje pristojbe, ulica i kućni broj za koju se traži privremena obustava, poštanski broj i mjesto, OIB i ako je moguće poziv na broj sa bilo koje naše uplatnice. Dokumentacija se može dostaviti pisanim putem na adresu HRT, RJ Pristojba, Prisavlje 3 ili na mail adresu .

U slučaju oštećenih nekretnina prilikom potresa korisnici A1 fiksnih usluga mogu zatražiti privremeno isključenje usluge ili raskid ugovora bez naplate. Za uključenje usluge privremenog isključenja korisnici mogu nazvati na broj A1 službe za korisnike 0800 091 091 ili poslati zahtjev putem potvrđene e-mail adrese na . Usluga privremenog isključenja može trajati 92 dana i ona je besplatna.

Prepoznali smo nezavidnu situaciju u kojoj su se našla mnogobrojna kućanstva te smo kao prvi opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj već u ožujku najavili smanjenje cijena. GEN-I Hrvatska je svojim korisnicima iz kategorije kućanstva snizio cijenu električne energije za 15 posto i to za razdoblje od tri mjeseca. Korisnici Jeftine struje tvrtke GEN-I Hrvatska osjetit će ovo smanjenje cijene već na računu za travanj.

Korisne informacije od različitih službi

Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1093
Na temelju članka 1., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine donijela
ODLUKU
O OSIGURANJU NOVČANE POMOĆI ZA PRIVREMENU I NUŽNU ZAŠTITU I POPRAVAK ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE

I.
Ovom Odlukom uređuje se osiguranje novčane pomoći namijenjene za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, u svrhu saniranja šteta nastalih zbog snažnog potresa od 22. ožujka 2020. godine s posljedicom djelomičnog, odnosno potpunog uništenja brojnih zgrada i njihovih dijelova.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se na sljedeći način:
– izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, na pozicijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u iznosu od 100.000.000,00 kuna
– izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu, na aktivnosti K200038, u iznosu od 41.000.000,00 kuna
– preostali dio iz sredstava Fonda za solidarnost Europske unije.

III.
Republika Hrvatska će, putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, podnijeti zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije koji godišnje ima na raspolaganju 500.000.000,00 eura za pružanje financijske podrške državama članicama, državama pristupnicama ili regiji u slučaju velikih elementarnih nepogoda s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo jedne ili više regija u državi članici ili državi koja se prijavljuje za članstvo.

IV.
Novčana pomoć koja se dodjeljuje sukladno ovoj Odluci namijenjena je za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i to:
– obiteljskih kuća (stambena zgrada s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan stan)
– stambeno poslovnih zgrada (zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska kuća) i
– višestambenih zgrada (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana) (u daljnjem tekstu: zgrade).

V.
Sredstvima iz točke II. podstavka 1. ove Odluke nadoknadit će se opravdani troškovi vlasnicima oštećenih zgrada koje su imali, odnosno koje imaju za:
1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
2. popravak ili zamjenu dimnjaka
3. popravak ili zamjenu zabatnog zida
4. popravak dizala.

VI.
Sredstvima iz točke II. podstavka 2. ove Odluke nadoknadit će se vlasnicima oštećenih zgrada, stanova i obiteljskih kuća 80% opravdanih troškova kupnje kondenzacijskih bojlera kojim se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski.

VII.
Sredstvima koja su osigurana na pozicijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja financirat će se izrada mrežne aplikacije za javni pregled utroška sredstava iz točaka II. i III. ove Odluke.

VIII.
Opravdani troškovi za radove iz točke V. ove Odluke s potrebnim instalacijama i projektnom dokumentacijom za te radove mogu iznositi maksimalno 12.000,00 kuna po posebnom dijelu zgrade, odnosno po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.
Troškovi iz točke VI. ove Odluke mogu iznositi maksimalno do 8.000,00 kuna.

IX.
Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za provedbu radnji i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva sukladno ovoj Odluci.

X.
Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava iz točke VI. ove Odluke do 30. lipnja 2020. godine.

XI.
Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da pripreme zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije te isti upute Europskoj komisiji, zajedno sa zahtjevom za isplatu predujma, najkasnije dvanaest tjedana nakon nastanka štete prouzročene potresom.

XII.
Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da, u suradnji s Ministarstvom kulture i Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja, prikupi podatke o nastalim štetama od nadležnih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene potresom te podatke o osobama koje će biti potrebno stambeno zbrinuti zbog šteta nastalih potresom.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/184
Urbroj: 50301-27/04-20-1
Zagreb, 7. svibnja 2020.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Predmet: Konzervatorska uputa za sanaciju dimnjaka oštećenih u potresu na zgradama unutar povijesne urbane cjeline grada zagreba

Uputa se odnosi na konzervatorske mjere koje se primjenjuju prilikom sanacije srušenih i oštećenih dimnjaka koje ne isključuju važeće propise za dimnjačke instalacije.

Najučestaliju posljedicu djelovanja potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu predstavlja masovno urušavanje ili oštećenje dimnjaka pri čemu je urušavanje dimnjaka prouzročilo dodatne štete na pokrovu, krovištima i međukatnim konstrukcijama gornjih katova zgrada. Stanje brojnih, teže oštećenih zidanih dimnjaka zahtijeva njihovo žurno uklanjanje iz sigurnosnih razloga, što se provodi od prvih dana nakon potresa. Osim jačine potresa i položaja zgrade, jedan od glavnih čimbenika stupnja oštećenja dimnjaka je kvaliteta njihove gradnje i građevinsko stanje prije potresa. Pored sigurnosnog uklanjanja oštećenih dimnjaka prioritetna je žurna uspostava sustava grijanja i opskrbe stanova toplom vodom, što je povezano s izvedbom tehničkih rješenja dimnjaka, uglavnom za korištenje plina kao glavnog energenta na području grada Zagreba.
Osim nužnosti dobrog funkcioniranja i sigurnosti sustava, s konzervatorskog gledišta važno je oblikovno usklađivanje obnovljenih dimnjaka zbog njihove vidljivosti u pogledu na krovove povijesne urbane cjeline Zagreba, osobito u vizualnom doživljaju grada s istaknutih javnih prostora trgova i ulica te s povišenih položaja – vidikovaca na Gornjem gradu.

1. Uspostava zamjenskih dimnjačkih sustava
U slučaju dimnjaka srušenih u potresu ili oštećenih i nestabilnih dimnjaka koji su iz sigurnosnih razloga uklonjeni, prihvatljiva su zamjenska tehnička rješenja na mjestu srušenih dimnjaka koja moraju zadovoljiti propise i standarde vezane za ovu vrstu instalacije. Radi sprječavanja trajnih, vizualno neusklađenih i estetski neprihvatljivih zahvata na krovovima koji bi nastali izvedbom različitih dimnjačkih cijevi i dimnjačkih kapa iznad plohe krova (vidljivi natkrovni dijelovi dimnjaka), potrebno je novo izvedene dimovodne elemente obuhvatiti maskirnom konstrukcijom prema dimenzijama i izgledu izvornog dimnjaka. Vanjske plohe dimnjačke maske, završnom obradom moraju odgovarati izgledu žbuke.

2. Sanacija postojećih zidanih dimnjaka
Stabilne dimnjake s manjim oštećenjima, a osobito izvorne zidane dimnjake koje nije potrebno rušiti, preporučuje se sanirati. Izvornim se smatraju dimnjaci koji su građevinski integrirani u nosive zidove, odnosno izgrađeni zajedno sa zgradom te predstavljaju sastavni dio izvorne građevinske strukture i instalacije zgrade. Sanacija podrazumijeva građevinski (zidarski) popravak oštećenja dimovodnih kanala u zidovima i samostojećeg dijela dimnjaka od poda potkrovlja do vrha. Također se preporučuje izvedba protupotresnog ojačanja dimnjaka prema tehničkom rješenju ovlaštene osobe arhitektonske ili građevinske struke. Samostojeći dio dimnjaka moguće je izvesti i od montažnih prefabriciranih dimnjačkih elemenata. Završnu obradu dimnjaka u natkrovnom dijelu treba izvesti u žbuci ili vidljivoj punoj opeci ovisno o izvornom izgledu. Ovaj zahvat može se po mogućnosti provesti odmah ili u kasnijoj fazi cjelovite obnove zgrade.

3. Rekonstrukcija srušenih zidanih dimnjaka
Prema potrebi stanara odnosno suvlasnika zgrade je moguće rekonstruirati izvorne zidane dimnjake. Rekonstrukcija podrazumijeva ponovnu izgradnju srušenih izvornih dimnjaka ili njihovih dijelova od građevinskih materijala kao što su opeka ili montažni prefabricirani dimnjački elementi uz protupotresno ojačanje, prema odgovarajućem tehničkom rješenju ovlaštene osobe. Ovaj zahvat može se izvesti i u kasnijoj fazi obnove zgrade ili zasebno.
Sanacija manje oštećenih i rekonstrukcija srušenih izvornih dimnjaka podržava se s konzervatorskog gledišta zbog vraćanja povijesnog stanja i izgleda zgrade te mogućeg budućeg korištenja izvornih dimovodnih sustava zgrade.

4. Izgradnja novih dimnjaka
U slučaju potrebe izgradnje novih dimnjaka koji nisu sastavni dio izvorne
strukture zgrade (koji do sada nisu postojali na zgradi) prihvatljiva su tehnička rješenja prema važećim propisima i standardima za dimnjačke sustave i protupotresnu gradnju, uz uvjet da položaj i oblikovanje vidljivih dijelova dimnjaka budu usklađeni s arhitektonskim obilježjima zgrade. Nove dimnjake treba predvidjeti s dvorišne strane krovnih ploha odnosno uz dvorišna pročelja zgrada.

5. Dimnjaci izvan funkcije
Dimnjaci koji se nisu koristili prije potresa, a koje je potrebno zbog oštećenja ukloniti ili su već uklonjeni, nije potrebno rekonstruirati ako su i dalje nepotrebni.
Za sve zahvate vezane uz dimnjake, kojima se ne mijenja izgled dimnjaka u odnosu na prethodno stanje i/ili koji predstavljaju privremeno tehničko rješenje kako bi se uspostavio sustav grijanja, nije potrebna suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.
U slučaju izgradnje novih dimnjaka iz točke 4. ove Upute koji predstavljaju trajno rješenje na zgradama koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (popis u privitku), potrebno je kontaktirati nadležni Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Molimo vlasnike, suvlasnike i upravitelje zgrada da se pridržavaju ovih uputa kojima se u izvanrednim okolnostima omogućuje ubrzanje postupka, bez propisanih procedura, u cilju žurnog osposobljavanja instalacijskih sustava zgrade, a time i nužnih uvjeta za stanovanje.

Predmet: pritužba Građanske inicijative Ilica

REPUBLIKA HRVATSKA PUČKI PRAVOBRANITELJ
P.P.- -4-2-723/20-19
U Zagrebu, 16. travnja 2020.

Grad Zagreb
g. Milan Bandić, gradonačelnik

Poštovani gospodine gradonačelniče,

Zaprimili smo pritužbu Građanske inicijative Ilica iz Zagreba koju, kako navode, podnose u ime građana pogođenih potresom 22. ožujka 2020. i vezano uz čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja. Smatraju da je ono zbog potresa ugroženo i povrijeđeno, a žale se i na uskraćivanje pravodobnih informacija, na međusobnu nekoordinaciju nadležnih institucija zbog čega građani traže informacije na društvenim mrežama. Smatraju da su institucije uslijed ove elementarne nepogode u potpunosti zakazale te su ljudi prepušteni sami sebi.

Pritužbu Vam u privitku dostavljamo te Vas pozivamo na suradnju i dostavu očitovanja o pritužbenim navodima. Nadalje i s obzirom na protek vremena od potresa, molimo i za dostavu slijedećih informacija:

 • što se sve poduzelo u cilju obnove i rješavanja problema stradalnika potresa i normaliziranja funkcioniranja života u Gradu,
 • o ukupnom broju oštećenih stambenih objekata na području Grada i kategorizaciji štete
 • koja sve gradska tijela i Podružnice i na koji način sudjeluju u saniraju posljedica potresa,
 • koliko je gradskih stanova predviđeno za zbrinjavanja stradalnika potresa, po kojim kriterijima i rokovima će se ono odvijati, hoće li se i koliko u njima plaćati najamnina,
 • koje se posebne mjere poduzimaju za zaštitu ranjivih skupina, starijih sugrađana, jednoroditeljskih obitelji, obitelji s malom djecom, osoba s invaliditetom, korisnika prava iz socijalne skrbi i sl.

Pored navedenih, slobodni ste nam dostaviti i svaku drugu informaciju koju smatrate važnom u ovom slučaju.

I na kraju, prateći Facebook grupe vezane uz potres u Zagrebu stječe se dojam kako građani u velikoj većini slučajeva nemaju kvalitetne i pravodobne informacije kome se i iz kojih razloga mogu obratiti (primjerice može li na intervenciju izaći dimnjačar ukoliko nije bio statičar, što točno znači „žuta“ naljepnica, koje su obveze predstavnika suvlasnika, upravitelja i sl.) pa predlažemo osmišljavanje infografike odnosno hodograma s uputama o postupanjima i nadležnim tijelima, a koji će biti dostupan kako ona webu, tako i u prostorima mjesne samouprave, gradskih ureda, trgovinama, medijima i sl.

U ovim izazovnim uvjetima izravne ugroženosti zdravlja i sigurnosti građana, uzimajući u obzir i otežane okolnosti djelovanja zbog epidemije Covida-19, sukladno ovlastima iz čl. 24. Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12) molimo da nas o traženom obavijestite u razumnom roku na , pozivom na broj gornji.

S poštovanjem!

PUČKA PRAVOBRANITELJICA
Lora Vidović

Privitak: preslika pritužbe

O tome obavijest:
1. Gradska skupština Grada Zagreba, g. dr.sc. Drago Prgomet, predsjednik GSGZ,

2. Građanska inicijativa Ilica, Ured za odnose s javnošću,

Predmet: Raspored odvoza otpadnog papira, plastične i metalne ambalaže

Raspored odvoza otpadnog papira, plastične i metalne ambalaže

Rasporedi odvoza otpada su prilagođeni nastaloj situaciji i mjerama.
Naizmjenice: jedan tjedan odvozimo plastičnu i metalnu ambalažu, a sljedeći tjedan odvozimo otpadni papir.
Dani u tjednu ostaju isti.

TJEDAN
Papir: 06. do 12.04., 20. do 26.04., 04. do 10.05., 18. do 24.05., 01. do 07.06., 15. do 21.06.
Plastična i metalna ambalaža: 30.03. do 05.04., 13. do 19.04., 27.04. do 03.05., 11. do 17.05., 25. do 31.05., 08. do 14.06., 22. do 28.06.

PONEDJELJAK
TREŠNJEVKA – JUG
TREŠNJEVKA – SJEVER
DONJI GRAD – MO “Andrija Medulić”, MO “Mimara”
SESVETE – MO Kašina, MO Paruževina, MO Planina Donja, MO Planina Gornja,
MO Đurđekovec, MO Kašinska Sopnica, MO Kučilovina, MO Prekvršje, MO Dobrodol, MO Goranec, MO Šimunčevec, MO Vugrovec Donji, MO Vugrovec Gornji

UTORAK
GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK TRNJE
PODSLJEME
DONJA DUBRAVA

SRIJEDA
NOVI ZAGREB – ISTOK
NOVI ZAGREB – ZAPAD
DONJI GRAD – MO “August Šenoa”, MO “Knez Mislav”, MO “Kralj Petar Svačić”, MO Cvjetni trg, MO Zrinjevac
SESVETE – MO Drenčec, MO Glavničica, MO Soblinec, MO Šašinovec, MO Budenec, MO Cerje – Sesvete

ČETVRTAK
BREZOVICA
GORNJA DUBRAVA
MAKSIMIR
DONJI GRAD – MO “Hrvatski narodni vladari”, MO “Matko Laginja”, MO “Pavao Šubić”

PETAK
ČRNOMEREC
PODSUSED – VRAPČE STENJEVEC
DONJI GRAD – MO “Petar Zrinski”

SUBOTA
PEŠČENICA – ŽITNJAK
DONJI GRAD – MO “Kralj Zvonimir”, MO “Nadbiskup Antun Bauer”, MO “Petar Krešimir IV.”
SESVETE – MO Novo Brestje, MO Staro Brestje, MO Sesvetska Sopnica, MO Novi Jelkovec, MO Jelkovec, MO Sesvetska Selnica, MO Sesvetska Sela, MO Kraljevečki Novaki, MO Popovec, MO Kobiljak, MO Sesvetski Kraljevec, MO Dumovec, MO Luka, MO Centar, MO Gajišće, MO Adamovec, MO Belovar, MO
Lužan, MO Moravče, MO Žerjavinec, MO Blaguša, MO Gajec, MO Glavnica Donja, MO Glavnica Gornja, MO Jesenovec, MO Prepuštovec, MO Vurnovec

Napomena

 • Papir, plastična i metalna ambalaža iz naselja Mičevec odvozit će se srijedom. U naselju Markuševec Turopoljski papir, plastična i metalna ambalaža će se odvoziti četvrtkom.
 • Vrijeme primopredaje otpada na dan odvoza je između 14:00 i 22:00 sata. U užem centru grada odvoz će biti u noćnim satima (od 21:30 do 5:30 sati).
 • Korisnici usluge su dužni na dan odvoza ostaviti otpad na mjestu primopredaje do 13:30 sati, odnosno do 21:30 sati za korisnike usluge u užem centru grada.

Predmet: Hitne radnje na kulturnim dobrima kod oštećenja uzrokovanih potresom

S obzirom na ranije preporuke, od 22.03.2020. i nakon sagledavanja stanja na terenu od strane konzervatora, intenzivne suradnje i komunikacije s nadležnim službama i dr., uspostavljen je 23.03.2020. terenski protokol za hitne radnje uzrokovane potresom s nadležnim službama. Hitne radnje odnose se na kulturna dobra/građevine koja imaju oštećenja uzrokovana potresom. Spomenuti protokol o postupanju dajemo u obliku pisane upute.

Hitne radnje odnose se na uklanjanja fragmenata i/ili manjih oštećenih dijelova kulturnog dobra u slučajevima kada predstavljaju direktnu opasnost za živote ljudi – manji dijelovi dimnjaka, pokrova, balkona, arhitektonske plastike, balustrada, vijenaca, atika, veći kameni komadi, veći komadi pročelja, limarija i sl. – a koje nisu u suprotnosti s člankom 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Hitna uklanjanja vrše nadležne službe uz pomoć mehanizacije, alata i ručnih tehnika.

U spomenutom procesu potrebno je s kulturnim dobrom/građevinom postupiti na sljedeći način, po redu prvenstva:

 • izvršiti statičku provjeru stanja građevine i/ili dijela građevine vizualnim pregledom te dati procjenu o potrebi uklanjanja oštećenog dijela na licu mjesta – od strane statičara.
 • izvršiti konzervatorsku procjenu stanja kulturnog dobra vizualnim pregledom te dati procjenu o potrebi uklanjanja oštećenog dijela na licu mjesta – od strane konzervatora.
 • izvršiti foto dokumentiranje i 3D snimanje oštećenog dijela (gdje je isto potrebno i moguće) – prema procjeni konzervatora.
 • dati uputu za uklanjanje oštećenog dijela – od strane ovlaštenog statičara i konzervatora.
 • izvršiti uklanjanje oštećenog dijela na siguran način i na najmanje invazivan način, kako bi maksimalno izbjegli dodatnu opasnost za građane i njihove živote i štetu na kulturnom dobru.
 • prije i nakon uklanjanja oštećenog dijela sačuvati dijelove arhitektonske plastike, balustrade, vijenaca, atike, veće kamene komade, veće komade pročelja i sl. – prema procjeni konzervatora. – sačuvane dijelove odložiti uz zgradu ili na parceli zgrade.
 • cijeli proces potrebno je popratiti pisanim zapisnikom od strane konzervatora.

U Zagrebu, 24.03.2020.

Pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode,
Stipe Tutiš, prof.

Predmet: Smanjenje cijena električne energije

Poštovani,

prepoznali smo nezavidnu situaciju u kojoj su se našla mnogobrojna kućanstva te smo kao prvi opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj već u ožujku najavili smanjenje cijena. GEN-I Hrvatska je svojim korisnicima iz kategorije kućanstva snizio cijenu električne energije za 15 posto i to za razdoblje od tri mjeseca. Korisnici Jeftine struje tvrtke GEN-I Hrvatska osjetit će ovo smanjenje cijene već na računu za travanj.

Lijep pozdrav,

Matejka Ambrož
Senior Marketing and PR Assistant
M: +386 31 702 322
E:

Predmet: Oštećenja na dimnjacima-(ne)sigurnost atmosferskih bojlera

Aktualna situacija:

U potresu su srušeni ili urušeni u pravilu dimnjaci zidani ciglom ili opekom. Opekom su se zidali dimnjaci prije 60 i više godina. Vezivo opeke je godinama oslabilo i opeke (cigle) jednostavno ispadaju iz dimnjaka. Nisu toliko opasni dimnjaci koji su se urušili jer to i sami korisnici vide i neće koristiti te dimnjake, već su opasni dimnjaci koji su izvana u redu, ali iznutra su se urušili. Pogotovo su opasni dimnjaci koji su i iznutra u redu, ali će cigle iz ležišta ispasti na mjesec ili dva mjeseca.

Dakle, u pravilu su dimnjaci zidani opekama (ciglama) vrlo opasni pa čak i oni koji se čine ispravnima. GPZ korisnike godina upozorava na taj problem.

Također, pri upotrebi atmosferskih bojlera, od samih dimnjaka, veći su problem kuhinjske nape, ventilatori i PVC stolarija.

Postoje dva rješenja. Rješenje za korisnike kojima nisu oštećeni dimnjaci i korisnici kod kojih su oštećeni dimnjaci (srušeni ili urušeni).

Rješenje problema kod korisnika kojima nisu oštećeni dimnjaci:

Svi korisnici koji imaju atmosferske bojlere sa spojem u klasični dimnjak moraju se kod uporabe bojlera pridržavati slijedećih uputa:

 • Isključiti kuhinjsku napu iz uporabe
 • Isključiti ventilatore iz uporabe
 • Prilikom tuširanja obavezno imati otvoren prozor
 • U vrata kupaonice ugraditi ventilacijske rešetke (2 x 150 cm2)
 • Dva puta godišnje izvršiti pregled dimnjaka od strane područnog dimnjačara
 • Jednom godišnje izvršiti servis plinskog bojlera
 • Ako se korisnici pridržavaju navedenih uputa nemoguće je da se dogodi povrat i trovanje ugljičnim monoksidom!

U pravilu potrošači koji imaju atmosferske bojlere to znaju, tako i postupaju, pogotovo zadnjih 12 godina od kada je GPZ uveo zapisnike u kojima su upozorenja kod zamjena plinomjera.
Iz toga razloga trovanja u pravilu nisu tako česta na ukupan broj korisnika.

Rješenje problema kod korisnika kojima su dimnjaci srušeni ili oštećeni:

Korisnici će jednostavno morati sanirati dimnjak, ovisno o vrsti trošila koja imaju ili žele ugraditi jer nema drugog rješenja.

Osjetnik dimnih plinova nije pouzdano rješenje:

Osjetnik dimnih plinova bi dao 100% osjećaj sigurnosti korisniku, a on bi reagirao u jednom od deset slučajeva povrata dimnih plinova, odnosno otrovnog ugljičnog monoksida. Iz toga razloga niti se ne preporučuje u tehničkim pravilima DVGW G-600.

U 9 od 10 trovanja uzrok je kuhinjska napa ili ventilator. Kod takvog povrata dimnih plinova povrat se događa u kružnom presjeku (kao tunel) promjera cca 30 cm. Ti dimni plinovi zaobilaze osjetnike u samom bojleru, a zaobišli bi i postavljeni osjetnik koji bi morao biti postavljen upravo na putu tih dimnih plinova što je nemoguće pretpostaviti.
U većini slučajeva sami korisnici bi postavljali te osjetnike i postavili bi osjetnik na krivo mjesto.
Pitanje je kvalitete i atesta osjetnika.

Također je pitanje i trajanja baterije i ponovnog atestiranja kojega ustvari niti nema.

Predmet: Ukida se naplata parkiranja u dijelovima Zagreba

Poštovani korisnici,

prema Odluci gradonačelnika Milana Bandića, ukida se naplata parkiranja na javnim parkiralištima i u javnim garažama kojima upravlja Zagrebački holding – Podružnica Zagrebparking u gradskim četvrtima Gornji grad – Medveščak, Donji grad, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete.

Javne garaže u kojima se ukida naplata parkiranja su: JG Tuškanac, JG Langov trg, JG Petrinjska, JG Gorica i javne garaže u Novom Jelkovcu.

Odluka stupa na snagu 28. ožujka 2020. i vrijedit će sve dok se ne normalizira situacija vezana uz epidemiju koronavirusa te potres koji je zadesio Zagreb.

Predmet: Postupak puštanja plina u objekte koji su isključeni zbog potresa, opasnost trovanja ugljičnim monoksidom

Za sigurno puštanje plina u objektima koji su zatvorili plin na glavnom zaporu potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti.
Za sigurno puštanje plina potrebno je:
 1. Pozitivan nalaz statičara ili stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo da plinska instalacija nije ugrožena statikom (zgrade koje imaju zelenu oznaku CZGZ-a ne trebaju nalaz statičara)
 2. Atest dimnjačara ili ovjereni kontrolni list/radni nalog, kojeg nakon pregleda dobiva predstavnik suvlasnika, za sve dimnjake u zgradi – popis ovlaštenih dimnjačara objavljen ovdje.
 3. Obavezan pristup u sve stanove kod puštanja plina u stambene zgrade

Po ispunjenju uvjeta iz točaka 1 i 2, potrebno se javiti na brojeve  01/6437-707; 6437-706 i 6437-549, a kompletiranu dokumentaciju poslati na e-mail:

GPZ će potom kontaktirati stranke za dogovor o terminu ispitivanja instalacija s obzirom da je ispitivačima potrebno omogućiti ulazak u svaki stan te zbog provjere ima li stanara u samoizalaciji, odnosno upozorenja na preventivne mjere zaštite od koronavirusa. Molimo Vas za razumijevanje te da zbog zagušenosti telefonskih linija, a ako ste predali dokumentaciju, ne zovete – GPZ će Vas kontaktirati  i za dogovor o terminu puštanja plina i da Vas upozori ako je dokumentacija nepotpuna.

U slučaju potrebe za sanacijom plinske instalacije, potrebno je angažirati ovlaštenog izvođača plinskih instalacija koji su objavljeni ovdje. Cijena sanacije ovisi o radovima koje je potrebno izvesti sukladno troškovniku ovlaštenih plinoinstalatera, na čije cjenike GPZ nema utjecaja.

 • GPZ ne traži posebno izdavanje potvrde o servisu bojlera već je dovoljno da stranka ima potvrdu s posljednjeg servisa bojlera (preporuka je bojler servisirati jednom godišnje) što je dio redovne procedure puštanja plina u sustav, a kako bi se mogla garantirati sigurnost distribucije plina.

S obzirom da prilikom ispitivanja plinske instalacije djelatnici GPZ-a moraju ući u svaki stan te aktualnu epidemiju koronavirusa, molimo sve građane da prije dolaska ispitivača dezinficiraju svoje prostore, drže propisan razmak od djelatnika GPZ-a te dezinficiraju prostor nakon odlaska ispitivača!

Opasnost od trovanja ugljičnim monoksidom (CO) zbog srušenih ili urušenih dimnjaka

 • Većina dimnjaka u starijim zgradama je srušena ili urušena, a pogotovo u samom središtu grada. Ako je plinski bojler spojen u takav dimnjak sigurno će doći do povrata dimnih plinova te mogućnosti SMRTNIH POSLJEDICA zbog trovanja ugljičnim monoksidom.
 • Upozoravaju se korisnici da NE SMIJU koristiti bojlere sa spojem u srušene ili oštećene dimnjake.
 • Također su vrlo opasni i dimnjaci koji izvana nisu oštećeni, a oštećena je unutarnja strana dimnjaka.
 • Iz toga razloga se plinski bojleri sa spojem u dimnjak NE SMIJU UPOTREBLJAVATI bez da je dimnjak pregledan od strane područnih dimnjačara.
Zahvaljujemo na razumijevanju u zadanim okolnostima.

Predmet: očitovanje na dopis - Inicijativa građana ILICA, Press ured, llica 60

Poštovani,

vezano uz dostavljeni upit uvodne se ispričavamo suvlasnicima koji su imali poteškoća kod kontaktiranja referenata nadležnih za njihove zgrade. No od trenutka potresa (22.3.o.g.), preko naših tehničkih područnih službi na kojima je najveći broj oštećenih zgrada (Centar, Črnomerec, Maksimir, Medveščak, Trešnjevka i Trnje) zaprimljen je iznimno veliki broj dojava građana i na sve njih smo nastojali reagirati u što kraćem roku, a svakodnevno imamo i nove dojave.

Osim toga, bilo je dosta slučajeva gdje su prijave oštećenja na istoj zgradi zaprimane od više suvlasnika i njihovog predstavnika.

Do sada smo imali cca 800 intervencija na tim objektima. Od tog broja su na 398 zgrada odrađeni /završeni nužni radovi na: sanaciji i uklanjanju oštećenih dimnjaka (ručno ili putem teških dizalica), oštećenog crijepa i limarije, uklanjanju cigle i svih opasnih dijelova s oštećenih zabatnih zidova, uklanjanju betonskih kapa na krovovima, prepokrivanje krova, stavljanje PVC zaštite na oštećene dijelove te brojni drugi neophodni radovi. Sve naše nadležne službe i dalje utvrđuj stanje, a trenutno je na terenu 50-ak naših ekipa sa svom raspoloživom (teškom) mehanizacijom.

Budući da je riječ o velikom broju svakodnevnih intervencija, oprema (dizalice i dr.) se raspoređuje sukladno potrebama i dojavama na terenima navedenih područnih službi.

Također smo i u stalnoj koordinaciji sa svim gradskim i državnim službama te Javnom vatrogasnom postrojbom (JVP) i poduzimamo sve potrebno u pružanju pomoći suvlasnicima zgrada.

Za sve detaljnije informacije oko sanacija oštećenja te kako bi se ubrzala procedura, suvlasnici se putem svojih predstavnika mogu javiti e-porukom ili telefonski u nadležnu područnu službu (prema adresi zgrade). kako bi se pripremio prijedlog o izvođenju potrebnih radova, osiguranje potrebnih sredstava i dr.

Suvlasnici zgrada pod našim upravljanjem u Ilici dodatne upute mogu dobiti na: telefon Centar: 01/6425 711, e-adresa ; Črnomerec: 01/6425 702, . Sukladno dostavljenom zahtjevu, nadležni tehnički referent će pripremiti prijedlog o izvođenju radova. Nakon što se definira iznos financijskih sredstava, predstavnik suvlasnika može putem e-maila zatražiti potrebne analize za njihovo osiguravanje putem kredita.

Financiranje je omogućeno putem kredita od 5 do 15 godina uz povoljnu kamatnu stopu. Minimalno učešće suvlasnika u financiranju iznosi:

 • za sanaciju krovova, konstruktivnih elemenata i dimnjaka 5-10%
 • za sanaciju fasada, popravke i remont dizala, rekonstrukciju kotlovnica 10-15%
 • za popravke instalacija 15-20%
 • za popravke stolarije i limarije 20-25%

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,

Direktor Društva
Joško Jakelić, dipl.ing.građ.

Predmet: izdavanje arhivskog gradiva

Poštovani,

nažalost trenutno nismo u mogućnosti izdavati arhivsko gradivo jer je zgrada Arhiva teško oštećena u potresu i do daljnjeg ne radimo s korisnicima.

Molimo Vas da pratite našu mrežnu stranicu www.daz.hr i facebook stranicu gdje ćemo objavljivati sve novosti vezane za rad s korisnicima.

Za Vašu informaciju, u Državnom arhivu u Zagrebu je pohranjene Zbirka građeviske dokumentacije za područje grada Zagreba do 1967. tako da vjerujem da imamo sačuvanu projektnu dokumentaciju za većinu predmetnih objekata na području Donjeg i Gornjeg grada.

Kako bi Vam izašli ususret unatoč problemima s kojima se susrećemo, slobodno nam pošaljite popis adresa za koje tražite dokumentaciju, najbolje po prioritetima odnosno žurnosti sanacije pa ćemo za početak pogledati imamo li uopće za predmetne adrese sačuvanu dokumentaciju te ćemo onda odlučiti o daljnjim koracima.

Napominjem da je sva tehnička dokumentacija mikrofilmirana osim statičkih računa koji su u papirnatom obliku i do daljnjega je fizički pristup njima onemogućen. Znači eventualno bi Vam mogli izdati kroz neko dogledno vrijeme izdati traženu dokumentaciju, ili digitalne preslike s mikrofilma ili papirnate preslike putem pošte.

Srdačan pozdrav,
Mihaela Barbaric

Mihaela Barbaric, arhivistica specijalistica
Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove
Voditeljica Odjela

Državni arhiv u Zagrebu
Opatička 29, 10000 Zagreb
Tel.: 01/4807 167
Fax.: 01/4807 157
e-mail:

Predmet: odvoz šute

1. travnja 2020.

Upozoravamo sugrađane pogođene potresom da određeni pojedinci, nažalost, pokušavaju iskoristiti trenutnu situaciju za ostvarivanje novčane koristi te se lažno predstavljaju kao zaposlenici Grada Zagreba tražeći veće novčane iznose za odvoz šute, koja se zaprima bez naknade.

Obzirom na nastalu materijalnu štetu podružnica Čistoća, bez naknade postavlja sanduke isključivo za šutu u koju građani pogođeni potresom mogu istu odlagati. Također, naši sugrađani koji su nastradali u potresu mogu odvoz glomaznog otpada (dakle namještaja i slično što im je uništeno) direktno dogovarati s djelatnicima Čistoće pozivom na broj telefona 01/6187-046 ili 01/6146-477, od 7 do 20 sati radi dogovora termina odvoza ili putem elektroničke pošte na adresu , također bez naknade.

Osim u spremnike za odlaganje građevinske šute koje postavljamo na lokacijama po gradu i odvozimo u jedinicu za Recikliranje građevinskog otpada Zagrebačkih cesta, ovu vrstu otpada (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, šuta) bilo privatni ili poslovni subjekti dovoze u vlastitom prijevozu i bez naknade odlažu na istu adresu Tišinska ulica 28 (Jakuševec, iza sajma automobila prva ulica desno – nasuprot Čistoće), sve dok traje čišćenje grada od posljedica potresa, bez ograničenja u količini. Uredovno vrijeme jedinice Zagrebačkih cesta je radnim danom od 7 do 15 sati, s tim da pozivom u Pozivni centar Zagrebačkog holdinga na broj telefona 072/500400, svi mogu najaviti vlastiti dolazak i dostavu navedenih građevinskih materijala koji će biti zbrinut po pozivu izvan radnog vremena.

Također, sva naša reciklažna dvorišta su otvorena i građani mogu, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg). Reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta rade od ponedjeljka do subote, u vremenu od 9.30 do 17 sati, a nedjeljom rade dežurna reciklažna dvorišta RD Žitnjak (Čulinečka cesta 275) i MRD Podsused-Vrapče (Prigornica 2) u vremenu od 7.30 do 14 sati.

Zagrebački holding d.o.o.
podružnica Čistoća

Predmet: oštećenja uzrokovana potresom

Poštovani,

Želimo Vas informirati o novonastaloj situaciji koja je uzrokovana potresom u nedjelju 22.3.2020. godine.

Gradska groblja su otvorena za posjetitelje kojima je dozvoljen ulazak na groblja, ali isključivo na vlastitu odgovornost.

Mirogojske arkade su ograđene te nije dozvoljen pristup unutar arkada i crkve Krista Kralja te molimo posjetitelje za povećani oprez. Iz navedenog razloga pripremamo i uskoro će na Internet stranicama Gradskih groblja biti postavljena veza na materijal virtualne šetnje Mirogojskim Arkadama, koji je snimljen da bi naši Korisnici sami mogli pogledati da li im je grobno mjesto oštećeno. Kada se materijal postavi na Internet stranice, javnost će o tome biti obaviještena. Aktivaciju virtualne šetnje očekujemo najkasnije u ponedjeljak 6. travanja.

S obzirom na veliki broj oštećenih grobnih mjesta na groblju Mirogoju kao i na svim ostalim zagrebačkim grobljima, naše ekipe vrše izvide i foto dokumentiraju svako grobno mjesto koje je oštećeno, pripremaju materijal koji će se također postaviti na našu Internet stranicu i pretraživati će se preko tražilice pokojnika ili klikom na poligon grobnog mjesta na karti. Nadogradnja sustava kako bi se to omogućilo je u izradi te Vas također molimo za malo strpljenja.

Kako je to sveobuhvatan posao i kako se procjenjuje da ima preko 6000 oštećenih grobnih mjesta, očekujemo da će proces dokumentiranja trajati najmanje mjesec dana.

Svi korisnici koji su imali svoju policu osiguranja, po istoj će naplatiti štetu ako je tako ugovorena, svi ostali koji nisu imali policu biti će potrebno da izvrše prijavu kao štetu od elementarne nepogode pa će se tako moći naplatiti sukladno zakonskim propisima koji definiraju elementarnu nepogodu.

Ukoliko vam je spomenik oštećen padom drugog spomenika, tada ćete štetu moći naplatiti od korisnika grobnog mjesta sa kojeg je pala ploča i oštetila vaš grob.

S obzirom na proglašenje elementarne nepogode prijavu oštećenja s te osnove moraju izvršiti Korisnici sami kao i svu ostalu imovinu oštećenu u potresu na stranicama Grada Zagreba „Prijava štete od potresa“ koja se može izvršiti on-line ili putem obrasca koji je dostupan na stranici ili u uredima lokalne samouprave.

Napominjemo Korisnike da nadoknada štete nastale na individualnim grobnim mjestima nije pokrivena s policom osiguranja ZGH d.o.o., Podružnice Gradska groblja. Ukoliko Korisnici imaju osigurana svoja grobna mjesta od potresa, svoje zahtjeve mogu predati osiguravatelju, a Gradskim grobljima se obratite za dostavu zapisnika i fotografija.

S poštovanjem,
Zagrebački Holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja

Predmet: Službeni upit - pretplate

Poštovani,

Za građane koji su kao obveznici plaćanja pristojbe u crveno označenim nekretninama, odnosno privremeno neupotrebljivima, potrebno je dostaviti dokument statičara o potvrdi istoga, te je uz to moguće napraviti privremenu obustavu plaćanja pristojbe dok obveznici ponovno ne budu mogli ući u svoje nekretnine. Potrebno je uz dokument statičara dostaviti puno ime i prezime na koga se vodi plaćanje pristojbe, ulica i kućni broj za koju se traži privremena obustava, poštanski broj i mjesto, OIB i ako je moguće poziv na broj sa bilo koje naše uplatnice. Dokumentacija se može dostaviti pisanim putem na adresu HRT, RJ Pristojba, Prisavlje 3 ili na mail adresu .

S poštovanjem,

Mirela Svedrović | Voditeljica odsjeka naplate pristojbe

RJ Pristojba | PJ Poslovanje
t: +385 1 634 4842 | f: +3851 634 3336 | e:
Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Predmet: Mirovanje usluge korisnika u neuporabljivim nekretninama

Poštovani,

u slučaju oštećenih nekretnina prilikom potresa korisnici A1 fiksnih usluga mogu zatražiti privremeno isključenje usluge ili raskid ugovora bez naplate. Za uključenje usluge privremenog isključenja korisnici mogu nazvati na broj A1 službe za korisnike 0800 091 091 ili poslati zahtjev putem potvrđene e-mail adrese na . Usluga privremenog isključenja može trajati 92 dana i ona je besplatna.

Ako korisnik želi raskid ugovora zbog oštećenja nekretnine, potrebno je poslati zahtjev putem potvrđene e-mail adrese na . U zahtjevu za raskid ugovora potrebno je navesti:

Ime i prezime korisnika
OIB
Adresu usluge
Šifru korisnika i naziv usluge

te je u privitak zahtjeva potrebno priložiti fotografiju crvene naljepnice koja označuje da je nekretnina nepogodna za boravak.

Navedena procedura vrijedi za privatne korisnike fiksnih A1 usluga. Ako Vam je potrebno očitovanje za kontakt s medijima molim Vas da se obratite na e-mail adresu .

Tu sam za Vas ako budete imali bilo kakva dodatna pitanja.

Želim Vam ugodan dan,

Magdalena Andrašek
Služba za privatne korisnike
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb
W: www.A1.hr

Predmet: Mirovanje usluge korisnika u neuporabljivim nekretninama

Poštovani,

Od 28.3.2020. godine privremeno isključenje na zahtjev korisnika (do 3 mjeseca) moguće je odraditi na svim prodajnim kanalima bez obzira je li prethodno usluga bila privremeno isključena ili nije. Zbog trenutne situacije omogućili smo korisnicima da ponovno mogu zatražiti privremeno isključenje i ako su prethodno već bili privremeno isključeni na zahtjev.

Također, omogućili smo i odgodu plaćanja obveza za fiksne i mobilne usluge. Odgoda plaćanja moguća je za aktivne korisnike, za izdane račune koji nisu podmireni. Odgoda se ne odnosi na buduće račune već samo na izdane u trenutku podnošenja zahtjeva.

Potrebno je da nam se obrati vlasnik usluge kako bismo bili u mogućnosti evidentirati zahtjev. Zahtjev možete podnijeti i putem Korisničke podrške na 0800 9000.

S poštovanjem,

HRVATSKI TELEKOM d.d.
Agent za e-korisničku podršku
Sektor za digitalno poslovanje
Odsjek za e-prodaju i društvene mreže
Adresa: Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
E-mail:
www.hrvatskitelekom.hr

Predmet: Službeno očitovanje o besplatnom odvozu vozila

Poštovani,

pozivamo vlasnike vozila koja su oštećena u potresu 22. ožujka 2020. god., i koja nisu u voznom stanju, a u trenutku oštećenja su bila parkirana na označenim javnim parkiralištima, da se jave na niže navedene brojeve telefona ili putem elektronske pošte ukoliko žele da se njihova vozila presele s postojećih lokacija.

Kontakt brojevi: 01/6421888, mob.:091/4816043, e-mail

Vozila se na zahtjev vlasnika mogu premjesti na neku od lokacija na području Grada Zagreba po njihovom odabiru ili na istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma.
Premještaj će se obaviti bez ikakvog troška za vlasnike vozila.

S poštovanjem,

Danijela Jurakić
Referent informacija, reklamacija i naplatu parkinga
Služba općih I kadrovskih poslova

Zagrebački holding d.o.o.,
Podružnica Zagrebparking
Zagreb, Šubićeva 40/III.,
E-mail:
www.zagrebparking.hr

Predmet: Obavijest građanima PREMJEŠTANJE VOZILA

02.04.2020.

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

U Zagrebu, 2. travnja 2020.

Poštovani,

kao što smo ranije objavili na službenim stranicama Grada Zagreba i Zagrebparkinga, omogućeno je premještanje svih vozila oštećenih u potresu bez troškova za vlasnike. Radi poduzimanja svih zakonom predviđenih mjera i radnji u vezi uklanjanja vozila koja su oštećena prilikom potresa 22. ožujka 2020., a nalaze se na javnim površinama Grada Zagreba, radi zaštite eventualnih imovinskih prava vezanih za naknadu štete na takvim vozilima, molimo građane da se obrate Sektoru za komunalno i prometno redarstvo ovog Ureda na niže navedene kontakte, u što je moguće kraćem roku.

Također, upućujemo građane da prije uklanjanja vozila, provjere sa svojim osiguravajućim društvima uvjete za isplatu štete te da, ukoliko isti zahtijevaju bilo kakvo postupanje policije, prethodno kontaktiraju policiju radi provođenja očevida ili drugih mjera.

Sve daljnje radnje vezane uz uklanjanje vozila koordinirat će se u suradnji sa Policijskom upravom zagrebačkom, kako bismo bili sigurni da su na svim lokacijama poduzete sve potrebite radnje od strane ovlaštenih tijela.

Isto tako, obavještavamo građane da, ukoliko žele, slobodni su i samostalno ukloniti predmetna vozila u vlastitom angažmanu. U tom slučaju napominjemo da bi bilo uputno prethodno kontaktirati policiju, ukoliko na predmetnoj lokaciji nije proveden očevid ili druga mjera i radnja koja bi eventualno otežala zaštitu prava građana u daljnjem postupku.

Kontakti sektora za komunalno i prometno redarstvo:
• telefon: 01/610-1566 ili
• elektronička pošta:

S poštovanjem,
PROČELNIK
dr. sc. Dinko Bilić

Predmet: Bitne informacije vezane uz puštanje/obustavu plina

 • GPZ ne isključuje plin u objektima s određenom bojom naljepnice, već sukladno bazi Civilne zaštite grada Zagreba koja sadrži opisne primjedbe vrste oštećenja zgrade obilazi statički ugrožene objekte i objekte s oštećenjima dimnjaka kako bi zatvaranjem plina prevenirao životnu ugrozu stanara u objektu dok ne ispune tehničke preduvjete za sigurnu upotrebu plina. Plin se ne isključuje niti se odbija uključiti da bi građani bili bez plina, već jer su u najvećem broju slučajeva u opasnosti od dotrajalih dimnjaka dodatno narušenima potresom i dok se ne osiguraju tehnički preduvjeti za sigurno sagorjevanje plina – za što je dokaz potvrda o ispravnosti dimnjaka – postoji velika mogućnost povrata monoksida i trovanja njime.
 • GPZ nema nikakve veze s tipovima i vrstama bojlera koji se ugrađuju i koji će se ugrađivati, a kao distributeru plina kojemu je u cilju imati što više potrošača za prioritet ima sigurnost građana, osobito u trenutnim okolnostima
 • Ako građani koriste plin u objektima oštećenima potresom, a ne osjećaju se ugroženi jer trošila uredno rade, ne znači da je unutrašnjost dimnjaka ispravna i da u nekom trenutku neće doći do povrata dimnih plinova! Kontrola dimnjaka je nužna.
 • Redovna procedura priključenja na plin nakon potresa objevljena je na web stranici GPZ-a (http://www.plinara-zagreb.hr/novosti/postupak-pustanja-plina-u-objekte-koji-su-iskljuceni-zbog-potresa/1327) te kao preduvjete za ispitivanje instalacije i puštanje plina obuhvaća nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena i nalaz dimnjačara o ispravnosti dimnjaka. Riječ je o dokumentima koje potpisuju ovlaštene stručne osobe: ovlašteni građevinski stručnjaci procjenjuju statiku objekta, a dimnjačari dimnjake. Mišljenja osoba koje nisu ovlaštena za pojedini uvjet, razumljivo je, nije moguće uvažiti.
 • Imajući u vidu situaciju u kojoj se građani trenutno nalaze – prvenstveno u središtu Zagreba – za zgrade koje imaju nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena, a dimnjaci ne mogu dobiti potvrdu ispravnosti, GPZ radi iznimku i uključuje samo potrošače koji mogu sigurno koristiti plin. Isto je tehnički izvedivo, no pri tome je nužno da ispitivači uđu u sve stanove koji koriste plin, a čija su trošila spojena na dimnjak te da stanari čija su trošila spojena na dimnjak dozvole demontažu plinomjera u svojim stanovima. Time se osigurava da životi građani koji su u riziku od povrata monoksida nisu izloženi opasnosti.
 • S obzirom da je GPZ organizirana sukladno naputcima za suzbijanje koronavirusa, primjenjujući rotaciju djelatnika da bi se izbjegla kolektivna kontaminacija virusom, molimo građane da preferiraju telefonsku i elektroničku komunikaciju. U slučaju višestambenih zgrada, pokazalo se da je najjednostavnije dokumentaciju organizirati preko upravitelja. Dokumentaciju za priključenja potrebno je poslati na e-mail: Informacije o dokumentaciji dostupne su na brojevima 01/6437-707; 6437-706 i 6437-549, a za ispitivanje instalacija i puštanje plina građane kontaktira GPZ kako bi najavio termin skuladno rasporedu i raspoloživim ekipama.
 • Djelatnici GPZ-a koji ispituju plinsku instalaciju/demontiraju plinomjere moraju ući u svaki stan koji ima plin, poštujući pri tome mjere Nacionalnog kriznog stožera za suzbijanje koronavirusa. Stoga molimo sve građane da drže propisan razmak od djelatnika GPZ-a te dezinficiraju potrebne površine nakon odlaska ispitivača.
 • Zbog prevencije mogućih prijevara, važno je znati da djelatnici GPZ-a na teren izlaze u paru, imaju iskaznicu GPZ-a i obilježja GPZ-a na odjeći i vozilu.
 • Podzemna plinska mreža s pripadajućom infrastrukturom je pod stalnim nadzorom te nije oštećena potresom.

Velinka Buljan
Glasnogovornica
Gradska plinara Zagreb
095 369 6611

Predmet: Naplata ponovnog uključivanja plina

Poštovani,

Sigurnost uporabe plina isključiv je preduvjet svih radnji Gradske plinare Zagreb d.o.o., a trebalo bi biti i stanara. Parcijalno puštanje plina moguće je u određenim uvjetima, međutim oni su vrlo rubni i Gradska plinara Zagreb d.o.o. ih ne preporučuje.

U slučaju da je dimnjak (na)pukao, on tek pregledom dimnjačara može biti ocijenjen kao ispravan ili neispravan. Napuknuće dimnjaka u jednom stanu ne znači da se ostalim stanovima može bez posljedica pustiti plin.

Vezano za upit za puštanje plina u višestambene objekte u kojima se nalaze i plinski uređaji spojeni na urušeni dimnjak i plinski uređaji spojeni na fasadni ispust, potrebno je postupiti na sljedeći način:
pribaviti nalaz statičara o uporabljivosti objekta, osigurati pristup u SVE stanove čija je instalacija spojena na priključak onog stana u kojem se traži puštanje plina za fasadno trošilo (tehnički uvjet o kojem se ne raspravlja).

Po ispunjenu uvjeta potrebno se javiti na brojeve 01/6437-707; 6437-706 i 6437-549 te dokumentaciju poslati na e-mail: .

Puštanje plina nakon potresa se ne naplaćuje

S poštovanjem,

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6437 777
www.plinara-zagreb.hr

Predmet: Dokazi o ispravnosti i sigurnosti dimovodnih uređaja; dimnjačarski stručni nalaz

Primatelj:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1
10 000 Zagreb

Poštovani,

Nastavno na dosadašnju korespondenciju nakon potresa u gradu Zagrebu u vezi dimnjačarskih stručnih nalaza, ovim putem Vam se obraćam kako bismo uskladili i poboljšali našu suradnju, kako slijedi.

Ponajprije bismo Vas htjeli upozoriti kako smo utvrdili na objektima kod kojih se dimni plinovi odvode kroz zidane dimnjake od opeke a i pojedini montažni (šamot, inox, PP) dimnjaci izuzetno oštećeni (oštećeni unutarnji kanali, zapreke/zarušeni dimnjaci, raspucani ispusti/vrhovi…) te nisu sigurni za uporabu.

Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija, (HSUP-P 601.111/2, dalje u tekstu: Pravilnik), koji Pravilnik je dio strukovno-tehničke regulative u svojem članku 40. sadrži odredbu preuzetu iz članka 9. stavka 1. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima, prema kojoj “operator može puniti plinom plinsku instalaciju, samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili u dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije”. Odredbom članka 3. navedenog Pravilnika je propisano da “provjeru sigurnosti i ispravnosti dobave zraka za provjetravanje i izgaranje vrši ovlašteni dimnjačar što potvrđuje svojim Nalazom” te da “provjeru sigurnosti i ispravnosti odvođenja produkata izgaranja koju vrši ovlašteni dimnjačar što potvrđuje svojim nalazom“.

Također je u članku 42. stavku 5. Pravilnika propisano da „uključivanje u pogon uređaja koji koriste plin, ne može se dopustiti prije nego je izvršena provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava dovoda zraka i odvoda produkata izgaranja, a za što nadležna dimnjačarska služba izdaje potvrdu o obavljenom pregledu sustava dovoda zraka i dimovodnog sustava“.

Radi zaštite sigurnosti korisnika i imovine, potrebno je dakle pridržavati se Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima i ostalih akata, prema kojem se kao dokaz ispravnosti ne može koristiti bilo kakav drugi dokument(kontrolni list, potvrda, izjava…) ,već je neophodno pribaviti dimnjačarski stručni nalaz.

Sukladno navedenom, nezakonito je punjenje sustava plinom na objektima kod kojih se zrak dovodi prirodnim putem te se dimni plinovi odvode kroz dimnjake, ukoliko prethodno nije pribavljen dimnjačarski stručni nalaz.

Ističem kako u zgradama u kojima postoji i najmanja sumnja na narušavanje statike uslijed potresa, potrebno je prije pristupanja dimnjačara i provedbi kontrolnih postupaka izdavanja dimnjačarskog nalaza, ishoditi pozitivan nalaz statičara ili stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo kao i pristup u sve stambeno poslovne jedinice u objektu te vrhu dimnjaka.

U vezi navedenog, u prilogu Vam dostavljamo primjerak dimnjačarskog stručnog nalaza, kojeg su osim za potrebe punjenja plinom, vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, dužni posjedovati kao dokaz da su njihovi dimnjaci i ložišta u ispravnom stanju, te ukoliko je nalaz negativan isti služi kao inicijalni dokument za daljnje postupanje u postupku sanacije.

Navedeni dimnjačarski stručni nalazi izdaju se s rokom važenja od šest mjeseci.

Prilikom preliminarnih pregleda dimnjačari izdaju Kontrolni list nedostataka-upozorenje (primjer u prilogu) kojima se definiraju grubi nedostaci na dimnjacima, dimovodima i ložištima.

Sukladno navedenom, molimo Vas da uputite nadležne službe GPZ-a na potrebu postupanja u skladu s važećim propisima, kako bismo kroz suradnju omogućili našim korisnicima što veći stupanj sigurnosti i zaštite od rizika požara, trovanja i smrti.

S poštovanjem,

Nenad Zrinski, upravitelj zadruge

Predmet: nepravilnosti u sanaciji dimnjaka nakon potresa od 22. ožujka 2020.

Dimnjačarska obrtnicka zadruga
Sarajevska ulica 60, 10020 Zagreb

www.doz.hr
Nadnevak: 2. travnja 2020.

Postovani,
ovim putem obraćamo Vam se kako bi skrenuli pažnju da su u Gradu Zagrebu nakon potresa od 22. ožujka 2020. počele samoinicijativne sanacije dimnjaka, koje se izvode nestručno, neadekvatna i bez podloga ovlaštenih sudionika u gradnji.

Apeliramo stoga na Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao i sve sudionike u sanaciji da upozore vlasnike/korisnike građevina da hitno prestanu s takvim aktivnostima.

Uputa je da se u ovom trenutku dimnjaci građevinski uklone do statički sigurnog dijela.

Nakon toga, ovlaštene osobe statičari i projektanti trebaju definirati na koji će se način dimnjaci vratiti u prijašnje građevinske gabarite. Potom se pristupa izradi dimnjačarskog stručnog nalaza kao inicijalnog dokumenta tj. podloge na temelju koje se kreće u daljnji postupak izrade projektne dokumentacije sanacije dimnjaka, uvlačenjem predgotovljenih certificiranih dimovodnih cijevi kako bi se zadovoljili svi važeći standardi sigurnosti (standardi sigurnosti pretežno su definirani Tehničkim propisom za dimnjake u građevinama, koji je u Republici Hrvatskoj na snazi od 2007. godine).

Ujedno Vam skrećemo pažnju da prema važećoj tehničkoj regulativi kombinirana plinska ložišta grupe C12x, C13x (tzv. fasaderi) su nepropisni te je produkt izgaranja potrebno odvesti na vrh objekta.
Sanacije dimnjaka, koje se ne provode u skladu s navedenom uputom, ugrožavaju život, zdravlje i imovinu građana uslijed povećane opasnosti od trovanja, požara i eksplozija.
Molite se za hitnost.

U slučaju dodatnih pitanja ili pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,
Nenad Zrinski
upravitelj zadruge

Predmet: Provjera dimnjaka i dimovodnih sustava nakon potresa

Molimo građane koji osjete miris plina u svojim zgradama i kojima je srušen dimnjak da zatvore glavni ventil smješten u žutom ormariću na objektu i o tome obavijeste Gradsku plinaru Zagreb na brojeve 0800 400 400 ili 01/6437 755, 01/6302 382, 01/6437 741.

Preporuka je zatvoriti i ventil ispred plinomjera.

Upozoravamo građane da zbog mogućeg urušavanja dimnjaka te izazivanja trovanja uslijed neprohodnosti dimnjaka plin ne smiju sami puštati u sustav već nakon što instalacije ispita Gradska plinara Zagreb, a objekti kojima je srušen dimnjak plin neće moći koristiti prije sanacije dimnjaka i ispitivanja koje će obaviti područni dimnjačari. Popis dimnjačara OVDJE.

U slučaju najmanje sumnje u ispravnost dimnjaka i dimovodnog sustava, potrebno je odmah ugasiti ložište (bojler, peć) i zatvoriti plin.

Sve raspoložive ekipe su na terenu i interveniraju po dojavi građana.

S poštovanjem,

Nenad Zrinski, upravitelj zadruge