Pristupnica

Članom Inicijative građana ILICA može postati:

 • svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske ili svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • strani državljanin ili pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu.

Pristupnica - fizičke osobe

Vrsta članstva


Osobni podaci

Prihvaćam uvjete članstva i politku privatnosti.

Kako se učlaniti

Kako biste postali član Inicijative građana ILICA, potrebno je učiniti slijedeće korake.

 • Ispuniti i poslati pristupnicu, ovisno o vrsti članstva. Fizičke osobe (građani) ispunjavaju pristupnicu u lijevom stupcu, a pravne osobe (tvrtke i organizacije) pristupnicu u desnom stupcu.
 • Za fizičke osobe potrebno je odabrati vrstu članstva. Karakteristike i razlike između različitih kategorija članstva možete vidjeti na ovoj stranici.
 • Osim slanja pristupnice, potrebno je uplatiti i članarinu, ovisno o vrsti članstva, na račun Inicijative građana ILICA:

U slučaju bilo kakvih pitanja ili dodatnih informacija pošaljite nam upit.

Pristupnica - pravne osobe

Pravni oblik


Podaci o pravnoj osobi

Podaci o predstavniku

Prihvaćam uvjete članstva i politku privatnosti.

Uvjeti članstva u Inicijativi građana ILICA

Članom Inicijative može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, strani državljanin i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, koji udovoljavaju uvjetima predviđenim Statutom, te koji prihvaćaju programska načela i statutarne odredbe Inicijative.
Članom Inicijative postaje se danom upisa u evidenciju članova.
Članovi imaju obvezu redovito plaćati članarinu, poštivati odredbe Statuta i štititi ugled Inicijative te sudjelovati u radu Inicijative.

Fizička osoba

Fizička osoba koja želi postati redovitim članom Inicijative podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
Osoba kojoj je odobren prijem u redovno članstvo potpisuje pristupnicu kojom se obavezuje na sudjelovanju u radu Inicijative, te poštivanje odredbi Statuta Inicijative i drugih akata kao i odluka njegovih tijela.

Pravna osoba

Pravna osoba koja želi postati korporativnim članom Inicijative podnosi zahtjev Upravnom odboru. Uz zahtjev se podnosi i prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje o imenovanju predstavnika te pravne osobe u Inicijativi. Zahtjev uz koji nije priložen navedeni prijedlog se neće razmatrati.
Predstavnik pravne osobe kojoj je odobren prijem u korporativno članstvo potpisuje pristupnicu kojom se obavezuje na sudjelovanju u radu Inicijative, te poštivanje odredbi Statuta Inicijative i drugih akata kao i odluka njegovih tijela.
Ukoliko Upravni odbor nije suglasan s prijedlogom o imenovanju predstavnika pravne osobe u Inicijativi pozvat će pravnu osobu, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, da u roku od 3 dana od primitka poziva predloži drugog predstavnika. Upravni odbor je dužan u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana podnošenja novog prijedloga pravne osobe o predstavniku donijeti odluku o prijemu u članstvo. Protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
Član kojem Upravni odbor uputi pozitivan odgovor za prijem u članstvo, dužan je u roku od 30 dana od primitka odgovora, uplatiti određenu članarinu, kako bi postao punopravan član Inicijative.

Prava, obveze i odgovornosti članova

Prava, obveze i odgovornosti članova Inicijative su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Inicijative
 • birati i biti birani u tijela upravljana Inicijativom
 • biti informirani o aktivnostima Inicijative
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Inicijative
 • u obavljanju djelatnosti Inicijative poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu.

Prestanak članstva

Članstvo prestaje:

 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva
 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu
 • isključenjem
 • prestankom postojanja Inicijative
 • smrću člana

Stegovna odgovornost članova

Članovi Inicijative preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Inicijative. Članovi Inicijative stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Inicijative,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Inicijative,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Inicijativi,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Inicijative,
 • narušavanje ugleda Inicijative.

Stegovna odgovornost članova Inicijative utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Inicijative.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Skupština, osim stegovne mjere isključenja koju izriče Upravni odbor.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Inicijativu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • isključenje iz Inicijative, ili
 • suspenzija u određenim aktivnostima na određeni rok.

Član Inicijative kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Inicijative ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Inicijative.
Skupština Inicijative je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Inicijative o isključenju je konačna.
Svaki član Inicijative ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Inicijative na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Inicijative.
Svaki član Inicijative ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Inicijative.
Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.