Pristupnica

Članom Inicijative građana ILICA može postati:

 • svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske ili svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 • strani državljanin ili pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu.

Pristupnica - fizičke osobe

  Vrsta članstva


  Osobni podaci

  Prihvaćam uvjete članstva i politku privatnosti.

  Kako se učlaniti

  Kako biste postali član Inicijative građana ILICA, potrebno je učiniti slijedeće korake.

  • Ispuniti i poslati pristupnicu, ovisno o vrsti članstva. Fizičke osobe (građani) ispunjavaju pristupnicu u lijevom stupcu, a pravne osobe (tvrtke i organizacije) pristupnicu u desnom stupcu.
  • Za fizičke osobe potrebno je odabrati vrstu članstva. Karakteristike i razlike između različitih kategorija članstva možete vidjeti na ovoj stranici.
  • Osim slanja pristupnice, potrebno je uplatiti i članarinu, ovisno o vrsti članstva, na račun Inicijative građana ILICA:

  U slučaju bilo kakvih pitanja ili dodatnih informacija pošaljite nam upit.

  Pristupnica - pravne osobe

   Pravni oblik


   Podaci o pravnoj osobi

   Podaci o predstavniku

   Prihvaćam uvjete članstva i politku privatnosti.

   Uvjeti članstva u Inicijativi građana ILICA

   Članom Inicijative može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, strani državljanin i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, koji udovoljavaju uvjetima predviđenim Statutom, te koji prihvaćaju programska načela i statutarne odredbe Inicijative.
   Članom Inicijative postaje se danom upisa u evidenciju članova.
   Članovi imaju obvezu redovito plaćati članarinu, poštivati odredbe Statuta i štititi ugled Inicijative te sudjelovati u radu Inicijative.

   Fizička osoba

   Fizička osoba koja želi postati redovitim članom Inicijative podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
   Osoba kojoj je odobren prijem u redovno članstvo potpisuje pristupnicu kojom se obavezuje na sudjelovanju u radu Inicijative, te poštivanje odredbi Statuta Inicijative i drugih akata kao i odluka njegovih tijela.

   Pravna osoba

   Pravna osoba koja želi postati korporativnim članom Inicijative podnosi zahtjev Upravnom odboru. Uz zahtjev se podnosi i prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje o imenovanju predstavnika te pravne osobe u Inicijativi. Zahtjev uz koji nije priložen navedeni prijedlog se neće razmatrati.
   Predstavnik pravne osobe kojoj je odobren prijem u korporativno članstvo potpisuje pristupnicu kojom se obavezuje na sudjelovanju u radu Inicijative, te poštivanje odredbi Statuta Inicijative i drugih akata kao i odluka njegovih tijela.
   Ukoliko Upravni odbor nije suglasan s prijedlogom o imenovanju predstavnika pravne osobe u Inicijativi pozvat će pravnu osobu, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, da u roku od 3 dana od primitka poziva predloži drugog predstavnika. Upravni odbor je dužan u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana podnošenja novog prijedloga pravne osobe o predstavniku donijeti odluku o prijemu u članstvo. Protiv odluke Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za prijem u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
   Član kojem Upravni odbor uputi pozitivan odgovor za prijem u članstvo, dužan je u roku od 30 dana od primitka odgovora, uplatiti određenu članarinu, kako bi postao punopravan član Inicijative.

   Prava, obveze i odgovornosti članova

   Prava, obveze i odgovornosti članova Inicijative su:

   • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Inicijative
   • birati i biti birani u tijela upravljana Inicijativom
   • biti informirani o aktivnostima Inicijative
   • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Inicijative
   • u obavljanju djelatnosti Inicijative poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
   • plaćati članarinu.

   Prestanak članstva

   Članstvo prestaje:

   • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva
   • neplaćanjem članarine za tekuću godinu
   • isključenjem
   • prestankom postojanja Inicijative
   • smrću člana

   Stegovna odgovornost članova

   Članovi Inicijative preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Inicijative. Članovi Inicijative stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

   • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Inicijative,
   • nepoštivanje odredaba Statuta,
   • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Inicijative,
   • neizvršavanje preuzetih obveza,
   • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Inicijativi,
   • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Inicijative,
   • narušavanje ugleda Inicijative.

   Stegovna odgovornost članova Inicijative utvrđuje se u stegovnom postupku.
   Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Inicijative.
   Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Skupština, osim stegovne mjere isključenja koju izriče Upravni odbor.
   U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Inicijativu.
   Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

   • opomena,
   • isključenje iz Inicijative, ili
   • suspenzija u određenim aktivnostima na određeni rok.

   Član Inicijative kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Inicijative ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Inicijative.
   Skupština Inicijative je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
   Odluka Skupštine Inicijative o isključenju je konačna.
   Svaki član Inicijative ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Inicijative na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Inicijative.
   Svaki član Inicijative ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Inicijative.
   Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.